Polityka prywatności

BizYou Sp. z o.o. (dalej: „BY”) oraz Business Centre Club (dalej: „BCC”) przykładają ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji w związku  
z organizacją konkursu pod tytułem „PRACOWNIK ROKU”.  

Jednym z podstawowych obowiązków BY oraz BCC jest zapewnienie odpowiedniej ochrony  
i właściwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych z związku organizacją wskazanego wyżej konkursu, a także prowadzoną przez nas działalnością. Zasadniczo naszym celem jest gromadzenie danych osobowych, które otrzymujemy na zasadzie dobrowolności lub których uzyskanie jest niezbędne w celu umożliwienia przekazania informacji lub świadczenia usług dla naszych klientów i innych osób lub w przypadku odrębnego, wyraźnego żądania również informacji marketingowej. 

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe. 

1. DEFINICJE 

1.1 Administratorzy – BizYou Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kasprowicza 68/83, 01 – 949 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000082820, NIP: 1182206020, REGON: 385548780, e-mail: bizyou@bizyou.pl oraz BUSINESS CENTRE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053984, NIP: 5260212960, REGON: 012044761, e – mail: biuro@bcc.org.pl

1.2 Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.  

1.3 Polityka – niniejsza Polityka prywatności.  

1.4 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

1.5 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratorów pod adresem: https://pracownikroku.org

1.6 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 

2. PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z danego Serwisu, Administratorzy zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w danym Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisów przez Użytkownika. 

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W SERWISIE 

KORZYSTANIE Z SERWISU 

3.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratorów:  

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);  
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;  
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

3.2 Administratorzy zapewniają w Serwisie możliwość zgłoszenie uczestników konkursu przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i uczestnictwa  
w konkursie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:  

 1. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zgłoszenie przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz uczestnictwa w konkursie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  
 2. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 
 3. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zgłoszenia przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz uczestnictwa w konkursie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

NEWSLETTER  

3.3 Administratorzy świadczą usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane: 

 1. Administratorzy świadczą usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane: 
 2. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  
 3. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;  
 4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratorów, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

MARKETING BEZPOŚREDNI  

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratorów, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratorów wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

Administratorzy przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratorów oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratorów w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki. 

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA  

4.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.  

COOKIES „SERWISOWE”  

4.2 Administratorzy wykorzystują tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administratorzy oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: 

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies); 
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);    
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);  
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),  
 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres organizacji konkursu, a w pozostałym zakresie w zależności od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratorów  
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA  

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bizyou@bizyou.pl oraz biuro@bcc.org.pl
 3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratorów, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratorów (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

7. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorów, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej oraz parterom biznesowym.  
 2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorzy bieżąco prowadzą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez ich w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administratorzy dbają o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.  
 2. Administratorzy podejmują wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów.